Misyon

 

Vizyon

Göç İzleme Derneği (Göç-İz) insan hakları mağduriyetine uğramış kişilerin adalet arayışlarında onları desteklemeyi bu ihlaller ile ilgili toplumsal hafızayı güçlendirerek toplumsal barışa ve demokrasiye katkı sağlamayı ağır insan hakları ihlallerine uğğramış kişilerin Mağduriyetlerinin tanınması ve onarılması katkı sağlamayı hedef edinmektedir.

 

Göç İzleme Derneği (Göç-İz) genelde göç özelde zorunlu göçe tabi tutulan insan kitleleri arasında etkin bir sosyal dayanışma geliştirmek ve göç mağdurlarının insanca bir yaşama yönelik taleplerini yükseltmek amacıyla, 2016 yılında İstanbul’da kuruldu.

 

Göç-İz, temel olarak, iç göç ve ülkeler arası göç mağdurlarının bir araya gelerek gözlerden uzak bir şekilde yaşanan zorla göç ettirme trajedisini kamu bilincine çıkarmak amacıyla örgütlenebilecekleri bir toplumsal ağ işlevi görmektedir.

 Göç-İz, bu trajediyi kaydetmek ve yaşananlara tanıklık etmenin ötesinde, konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek; zorla göç ettirmenin tarihsel sosyal bir uygulama olduğu gerçeğinden hareketle, yetkililerin köy yakma-boşaltmalardan doğan sorumluluklarını üstlenmeleri,  zorla göç ettirmelerin yeniden yaşam alanlarına dönmeleri ve maddi-manevi zararlarının tazmin edilmesi için demokratik bir baskı grubu oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

         Bu çerçevede Göç-İz’in temel amaçları şu şekilde özetlenebilir;

 

-Göçün altında yatan toplumsal, iktisadi, siyasal, kültürel, demografik, ekoloji sebepleri araştırmak ve sonuçlarını kamuoyuna duyurmak,

-Göç konusunda araştırmalar yapmak/yaptırmak, bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve sonuçlarını kamuoyuna duyurmak,

-Göç edenlerin barınma, beslenme, sağlık, işsizlik ve eğitim gibi sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunmak ve göç mağdurları arasında etkin bir dayanışmaya hizmet edecek bir ilişki ağı kurmak,

            -Göç eden insanların ırk, din, renk, cinsiyet, mezhep, siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin tüm yaşamlarını insan onuruna yaraşır koşullar içerisinde geçmesi doğrultusunda araştırmalar ve saptamalar yapmak, bu konuda kamuoyunu aydınlatmak,

-Göç edenlere sosyal-kültürel değerlerini korumaları ve geliştirmeleri için çeşitli araçlar sağlamak; yerel kültürler ve Folklor ün korunmasını amaçlayan aktiviteler düzenlemek ve bu alanda yapılacak çalışmaları desteklemek,

-Göç olgusu ile ilgili çalışmalar yapan diğer kuruluşlara etkin bir ilişki ve iş güdüm ağı oluşturmaktır.